PokéBase - Pokémon Q&A
0 votes
2,344 views

Also what were they for raquaza kyogre groudon latios latias deoxys dialga palkia and darkrai

by
Why do you want to know all of that ?

1 Answer

6 votes

Raikou-raikou
entei-entei
suicune-suikun
mew-myuu
mewtwo-myuutsu
rayquaiza-rekkuza
groudon-groudon
kyogre-kaiorga
latios-ratiousu
latias-ratiasu
deoxis-diukshsu
dialga-diaruga
palkia-parukia
darkray-darkrai

by